Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Methodology development and application of X-ray imaging beamline at SSRF
Hong-Lan Xie, Biao Deng, Guo-Hao Du, Ya-Nan Fu, Han Guo, Yan-Ling Xue, Guan-Yun Peng, Fen Tao, Ling Zhang, Ti-Qiao Xiao
Nuclear Science and Techniques . 2020, (10): 102 -102 .  DOI: 10.1007/s41365-020-00805-7