Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Characterization of metal element distributions in the rat brain following ischemic stroke by synchrotron radiation microfluorescence analysis
Shu-Peng Shi, Hui Wang, Zhuo-Hui Chen, Xiao-Han Li, Shi-Xin Liu, Meng-Qi Zhang
Nuclear Science and Techniques . 2020, (10): 96 -96 .  DOI: 10.1007/s41365-020-00807-5