Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
High-precision and wide-range real-time neutron flux monitor system through multipoint linear calibration
Ren-Jie Zhu, Xiang Zhou, Zi-Hao Liu, Wen-Di Wang, Xiao-Li Mou, Teng-Fei Fang, Qing-Li Ma, Xiu-Feng Xu, Guo-Liang Yuan, Li Zhao, Ling-Feng Wei, Ze-Jie Yin
Nuclear Science and Techniques . 2020, (9): 94 -94 .  DOI: 10.1007/s41365-020-00798-3