Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Primary yields of protons measured using CR-39 in laser-induced deuteron-deuteron fusion reactions
Yue Zhang, Long-Xiang Liu, Hong-Wei Wang, Yu-Gang Ma, Bai-Fei Shen, Guo-Qiang Zhang, Mei-Rong Huang, Aldo. Bonasera, Wen-Peng Wang, Jian-Cai Xu, Shun Li, Gong-Tao Fan, Xi-Guang Cao, Yong Yu, Jian-Jun He, Chang-Bo Fu, Suyalatu Zhang, Xin-Rong Hu, Xin-Xiang Li, Zi-Rui Hao, Jun-Wen Wang, Han Xue, Hai-Juan Fu
Nuclear Science and Techniques . 2020, (6): 62 -62 .  DOI: 10.1007/s41365-020-00769-8