Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
ADS injector-I 2 K superfluid helium cryogenic system
Rui Ge, Shao-Peng Li, Rui-Xiong Han, Miao-Fu Xu, Liang-Rui Sun, Min-Jing Sang, Rui Ye, Zhuo Zhang, Jie-Hao Zhang, Xiang-Zhen Zhang, Lin Bian, Jian-Qin Zhang, Mei Li, Chang-Cheng Ma, Zheng-Ze Chang, Tong-Xian Zhao, Yong-Cheng Jiang
Nuclear Science and Techniques . 2020, (4): 39 -39 .  DOI: 10.1007/s41365-020-0742-8