Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Comparison of time-related electrical properties of PN junctions and Schottky diodes for ZnO-based betavoltaic batteries
Xiao-Yi Li, Jing-Bin Lu, Ren-Zhou Zheng, Yu Wang, Xu Xu, Yu-Min Liu, Rui He
Nuclear Science and Techniques . 2020, (2): 18 -18 .  DOI: 10.1007/s41365-020-0723-y