Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Stability study of Disperse Blue 79 under ionizing radiation
Xiao-Jun Ding, Ming Yu, Xin Zheng, Cui-Cui Ye, Yu Gu, Man-Li Lu, Bo-Wu Zhang, Lin-Fan Li, Jing-Ye Li
Nuclear Science and Techniques . 2020, (2): 21 -21 .  DOI: 10.1007/s41365-020-0724-x