Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Simulation of gamma minitype reference radiation for calibration of personal dosimeter
Yi-Xin Liu, Yi-Kun Qian, Zhi-Qiang Chen, Biao Wei, Peng Feng, Ben-Jiang Mao
Nuclear Science and Techniques . 2020, (1): 12 -12 .  DOI: 10.1007/s41365-019-0715-y