Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
New status of the infrared beamlines at SSRF
Xiao-Jie Zhou, Hua-Chun Zhu, Jia-Jia Zhong, Wei-Wei Peng, Te Ji, Yue-Cheng Lin, Yu-Zhao Tang, Min Chen
Nuclear Science and Techniques . 2019, (12): 182 -182 .  DOI: 10.1007/s41365-019-0696-x