Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
First-principles study on the mechanical properties of M2CT2 (M = Ti, Zr, Hf; T = O, F, OH) MXenes
Yu-Chang Lu, Cui-Lan Ren, Chang-Ying Wang, Ya-Ru Yin, Han Han, Wei Zhang, Ping Huai
Nuclear Science and Techniques . 2019, (11): 172 -172 .  DOI: 10.1007/s41365-019-0688-x