Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Biological evaluation on 125I-ADAM as serotonin transporter ligand
LEI Bei ZHU Junqing LU Chunxiong JIANG Quanfu ZOU Meifeng WANG Songpei LI Xiaoming WU Chunying
Nuclear Science and Techniques . 2007, (4): 218 -218 .  DOI: 10.1016/S1001-8042(07)60049-9