Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Non-FDG PET imaging of brain tumors
HUANG Zemin GUAN Yihui ZUO Chuantao ZHANG Zhengwei XUE Fangping LIN Xiangtong
Nuclear Science and Techniques . 2007, (3): 154 -154 .  DOI: 10.1016/S1001-8042(07)60038-4