Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
A compact gamma-ray detector using wavelength-shifting fibers coupled to YAP scintillation crystal
ZHU Jie MA Hongguang MA Wenyan ZENG Hui WANG Zhaomin XU Zizhong
Nuclear Science and Techniques . 2008, (1): 45 -45 .  DOI: 10.1016/S1001-8042(08)60020-2