Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Study of nuclear reaction method for the determination of protein content in wheat seeds
LUO Xiao-Bing, ZHANG Ruan-Yu, CHEN Shi-Guo, LI Tai-Hua, AN Zhu, CAO Yang-Shu, HE Fu-Qing, PENG Xiu-Feng, PAN Shi-Biao
Nuclear Science and Techniques . 2005, (6): 338 -338 .