Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
The present status of the Shanghai electron beam ion trap
GUO Pan-Lin, HU Wei, GONG Pei-Rong, LU Di, HE Mian-Hong, WU Shimin, YAO Ke, HUANG Min, ZHANG Xue-Mei, WANG Xin-Cheng, ZHU Xi-Kai, JIANG Di-Kui, HUTTON R, ZOU Ya-Ming
Nuclear Science and Techniques . 2005, (6): 335 -335 .