Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Radiation effect of Apocynum fiber
ZOU Qin ZHAO Xin ZHANG Jian-Bing TANG Jun FAN Zhao-Tian SUN Wan-Fu
Nuclear Science and Techniques . 2006, (1): 38 -38 .  DOI: 10.1016/S1001-8042(06)60009-2