Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
The electromagnetic Casimir effect of spherical cavity
HAN Jia-Guang, YU Li-Ping, WANG Zhen-Xia, ZHU Zhi-Yuan
Nuclear Science and Techniques . 2003, (2): 104 -104 .