Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Transfer function measurement for the SSRF SRF system
Yang-Yang Xia, Zhen-Tang Zhao, Yu-Bin Zhao, Xiang Zheng, Kai Xu, Zhi-Gang Zhang, Shen-Jie Zhao, Qiang Chang
Nuclear Science and Techniques . 2019, (6): 101 -101 .  DOI: 10.1007/s41365-019-0612-4