Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Determining the effect of relative size of sensor on calibration accuracy of TEM cells
Yun-Sheng Jiang, Cui Meng, Han-Bing Jin, Ping Wu, Zhi-Qian Xu, Liu-Hong Huang
Nuclear Science and Techniques . 2019, (6): 98 -98 .  DOI: 10.1007/s41365-019-0618-y