Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
18F-PBR06 PET/CT imaging of inflammation and differentiation of lung cancer in mice
He Zhang, Hui Tan, Wu-Jian Mao, Jun Zhou, Zhe-Quan Fu, Yan Hu, Jie Xiao, Qing-Yu Lin, Hong-Cheng Shi, Deng-Feng Cheng
Nuclear Science and Techniques . 2019, (5): 83 -83 .  DOI: 10.1007/s41365-019-0597-z