Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Effects of energy deposition on mechanical properties of sodium borosilicate glass irradiated by three heavy ions: P, Kr and Xe
Xin Du, Tian-Tian Wang, Bing-Huang Duan, Xiao-Yang Zhang, Feng-Fei Liu , Chang-Lin Lan, Guang-Fu Wang, Liang Chen, Hai-Bo Peng, Tie-Shan Wang
Nuclear Science and Techniques . 2019, (7): 115 -115 .  DOI: 10.1007/s41365-019-0632-0