Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Spectrometer of Hard X-ray Imager payload on board the ASO-S Mission
Yan Zhang, Jian-Hua Guo, Zhe Zhang, Deng-Yi Chen, Yi-Ming Hu, Yong-Qiang Zhang, Tao Ma, Yong-Yi Huang
Nuclear Science and Techniques . 2019, (8): 128 -128 .  DOI: 10.1007/s41365-019-0642-y