Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Beam and image experiment of beam deflection electron gun for distributed X-ray sources
Cheng-Jun Tan, Chuan-Xiang Tang, Wen-Hui Huang, Qing-Xiu Jin, Ying-Chao Du, Qun Luo, Pei-Dong Wu, Dong-Hai Liu, Lu-Ming Zhang, Cong Xu
Nuclear Science and Techniques . 2019, (3): 50 -50 .  DOI: 10.1007/s41365-019-0561-y