Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Performances of different efficiency calibration methods of high-purity-germanium gamma-ray spectrometry in an inter-comparison exercise
Bao-Lu Yang, Qiang Zhou, Jing Zhang, Shuai-Mo Yao, Ze-Shu Li, Wen-Hong Li, Fei Tuo
Nuclear Science and Techniques . 2019, (3): 37 -37 .  DOI: 10.1007/s41365-019-0562-x