Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Temperature dependence of CsI:Tl coupled to a PIN photodiode and a silicon photomultiplier
Yu Sun, Zhi-Yu Sun, Yu-Hong Yu, Ruo-Fu Chen, Shu-Weng Tang, Fang Fang, Duo Yan, Qiang Hu, Ke Yue, Shi-Tao Wang, Xue Heng Zhang, Yong-Jie Zhang, Jun-Lin Chen, Ya-Zhou Sun, Ze-Hui Cheng, Bi-Tao Hu
Nuclear Science and Techniques . 2019, (2): 27 -27 .  DOI: 10.1007/s41365-019-0551-0