Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Improved plasma position detection method in EAST Tokamak using fast CCD camera
Shuang-Bao Shu, Chuan-Mu Yu, Chao Liu, Mei-Wen Chen, Yu-Zhong Zhang, Xin Li
Nuclear Science and Techniques . 2019, (2): 24 -24 .  DOI: 10.1007/s41365-019-0549-7