Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Thermal-hydraulic analysis of space nuclear reactor TOPAZ-II with modified RELAP5
Cheng-Long Wang, Tian-Cai Liu, Si-Miao Tang, Wen-Xi Tian, Sui-Zheng Qiu, Guang-Hui Su
Nuclear Science and Techniques . 2019, (1): 12 -12 .  DOI: 10.1007/s41365-018-0537-3