Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
MD and OKMC simulations of the displacement cascades in nickel
Wen-Jing Xiao, Gui-Yan Wu, Mei-Heng Li, Hui-Qiu Deng, Wei Zhang, Ping Huai, Wang-Yu Hu
Nuclear Science and Techniques . 2016, (3): 57 -57 .  DOI: 10.1007/s41365-016-0057-y