Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Development of an innovative detection system for pebble bed kinematic studies
Ying Zhao, Shi-Xiang Qu, Xing-Wang Zhu, Shi-Wei Shao, Zhao-Zhong He, Kun Chen
Nuclear Science and Techniques . 2016, (2): 31 -31 .  DOI: 10.1007/s41365-016-0048-z