Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Non-destructive study of fruits using grating-based X-ray imaging
Sheng-Xiang Wang, Ren-Fang Hu, Kun Gao, Faiz Wali, Gui-Bin Zan, Da-Jiang Wang, Zhi-Yun Pan, Shi-Qiang Wei
Nuclear Science and Techniques . 2017, (2): 24 -24 .  DOI: 10.1007/s41365-016-0169-4