Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Effects of thermal aging on Fe ion-irradiated Fe–0.6%Cu alloy investigated by positron annihilation
Yuan-Chao Hu, Xing-Zhong Cao, Peng Zhang, Hidetsugu Tsuchida, Qiu Xu, Shuo-Xue Jin, Er-Yang Lu, Yu-Xiao Li, Run-Sheng Yu, Bao-Yi Wang, Long Wei
Nuclear Science and Techniques . 2017, (2): 16 -16 .  DOI: 10.1007/s41365-016-0172-9