Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
A QTC-based signal readout for position-sensitive multi-output detectors
Wei Zhou, Zhi-Ming Zhang, Dao-Wu Li, Pei-Lin Wang, Bao-Tong Feng, Xian-Chao Huang, Ting-Ting Hu, Xiao-Hui Li, Yan Chen, Ying-Jie Wang, Yan-Tao Liu, Yi-Wen Zhang, Shi-Feng Sun, Xiao-Yue Gu, Ming-Jie Yang, Xiong Xiao, Long Wei
Nuclear Science and Techniques . 2016, (5): 119 -119 .  DOI: 10.1007/s41365-016-0124-4