Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Thermal-hydraulic design and transient analysis of passive cooling system for CPR1000 spent fuel storage pool
Li Ge, Hai-Tao Wang, Guo-Liang Zhang, Jun-Li Gou, Jian-Qiang Shan, Bin Zhang, Bo Zhang, Tian-Yu Lu, Zi-Jiang Yang
Nuclear Science and Techniques . 2016, (1): 8 -8 .  DOI: 10.1007/s41365-016-0017-6