Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Fluorimetric study on the interaction between fluoresceinamine and bovine serum albumin
LIU Yu-Shuang, ZHANG Ping, ZHONG Rui-Bo, BAI Zhi-Jun, GUO Jun, ZHAO Guo-Fen, and ZHANG Feng
Nuclear Science and Techniques . 2015, (3): 30505 -030505 .  DOI: 10.13538/j.1001-8042/nst.26.030505