Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
A reinvestigation of low-molecular-weight components in SOA produced by cyclohexene ozonolysis
Jun Chen, Zhao-Hui Li, Ye-Peng Yu, Xuan Lin, Hang Zhang, Yan-Bo Li, Huan-Huan Wang, Rui-Rui Sun, Qing-Hui Meng, Chao-Qun Huang, Xiao-Bin Shan, Fu-Yi Liu, Chang-Jin Hu, Wei-Jun Zhang, Liu-Si Sheng
Nuclear Science and Techniques . 2018, (11): 162 -162 .  DOI: 10.1007/s41365-018-0491-0