Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Beam optics study for energy selection system of SC200 superconducting proton cyclotron
Xian-Hu Zeng, Jin-Xing Zheng, Yun-Tao Song, Feng Jiang, Ming Li, Jun-Sheng Zhang, Wu-Quan Zhang, Lei Zhu
Nuclear Science and Techniques . 2018, (9): 134 -134 .  DOI: 10.1007/s41365-018-0462-5