Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Design and test of an RF acceleration system loaded with magnetic alloy for the proton synchrotron of the Xi’an Proton Application Facility
Guang-Rui Li, Shu-Xin Zheng, Hong-Jin Zeng, Zhi-Yu Wang, Cai-Jun Yu, Gang Fu, Hong-Juan Yao, Xia-Ling Guan, Xue-Wu Wang, Wen-Hui Huang
Nuclear Science and Techniques . 2018, (7): 94 -94 .  DOI: 10.1007/s41365-018-0434-9