Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Performance of beam size monitor based on Kirkpatrick–Baez mirror at SSRF
De-Chong Zhu, Jun-Hui Yue, Yan-Feng Sui, Da-Heng Ji, Jian-She Cao, Kai-Rong Ye, Shun-Qiang Tian, Jie Chen, Yong-Bin Leng
Nuclear Science and Techniques . 2018, (10): 148 -148 .  DOI: 10.1007/s41365-018-0477-y