Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Compact lithium-glass neutron beam monitor for SANS at CSNS
Ke Zhou, Jian-Rong Zhou, Yu-Shou Song, Xiao-Juan Zhou, Zhao-Yang
Nuclear Science and Techniques . 2018, (9): 127 -127 .  DOI: 10.1007/s41365-018-0468-z