Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Two-mode polarized traveling wave deflecting structure
TAN Jian-Hao, GU Qiang, FANG Wen-Cheng, TONG De-Chun, ZHAO Zhen-Tang
Nuclear Science and Techniques . 2015, (4): 40102 -040102 .  DOI: 10.13538/j.1001-8042/nst.26.040102