Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Beam test results of high Q CBPM prototype for SXFEL
Jian Chen, Yong-Bin Leng, Lu-Yang Yu, Long-Wei La, Ren-Xian Yuan
Nuclear Science and Techniques . 2017, (4): 51 -51 .  DOI: 10.1007/s41365-017-0195-x