Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Investigation on symmetry and characteristic properties of the fragmenting source in heavy-ion reactions through reconstructed primary isotope yields
Fang-Fang Duan, Xing-Quan Liu, Wei-Ping Lin, Ryoichi Wada, Jian-Song Wang, Mei-Rong Huang, Pei-Pei Ren, Yan-Yun Yang, Peng Ma, Jun-Bing Ma, Shi-Lun Jin, Zhen Bai, Qi Wang
Nuclear Science and Techniques . 2016, (6): 131 -131 .  DOI: 10.1007/s41365-016-0138-y