Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
The corrosion of AA2037 aluminum alloy in alkaline aqueous solution studied using slow positron beam spectroscopy
Jiao-Jiao Wang, Zhe-Jie Zhu, Wei Yang, Yi-Chu Wu, Tong-Guang Zhai
Nuclear Science and Techniques . 2016, (2): 30 -30 .  DOI: 10.1007/s41365-016-0027-4