Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Pinhole imaging to observe spatial jitters of a triple-pulse X-ray source on the Dragon-II LIA
Yi Wang, Zhi-Yong Yang, Xiao-Bing Jing, Qin Li, Heng-Song Ding, Zhi-Yong Dai
Nuclear Science and Techniques . 2016, (5): 110 -110 .  DOI: 10.1007/s41365-016-0106-6