Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
ALD-coated ultrathin Al2O3 film on BiVO4 nanoparticles for efficient PEC water splitting
Guo-Liang Chang, De-Gao Wang, Yu-Ying Zhang, Ali Aldalbahi, Li-Hua Wang, Qian Li, Kun Wang
Nuclear Science and Techniques . 2016, (5): 108 -108 .  DOI: 10.1007/s41365-016-0122-6