Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Amyloid fibril-supported Pd nanoparticles as electrocatalyst for hydrogen peroxide reduction
Li-Xia Kong, Lan-Jie Wang, Lan-Lan Su, Zhi-Jie Zhao, Zhong-Dan Yan, Gong-Jun Zhang, Xing-Fei Zhou
Nuclear Science and Techniques . 2016, (4): 97 -97 .  DOI: 10.1007/s41365-016-0098-2