Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Quark mass scaling and properties of light-quark matter
Zhen-Yan Lu, Guang-Xiong Peng, Shi-Peng Zhang, Marco Ruggieri, Vincenzo Greco
Nuclear Science and Techniques . 2016, (6): 148 -148 .  DOI: 10.1007/s41365-016-0148-9