Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Efficient removal of Co(II) from aqueous solution by titanate sodium nanotubes
Dong-Mei Li, Fei-Ze Li, Jia-Li Liao, Ji-Jun Yang, Bing Li, Yun-Ming Chen, Yuan-You Yang, Jin-Song Zhang, Jun Tang, Ning Liu
Nuclear Science and Techniques . 2016, (6): 143 -143 .  DOI: 10.1007/s41365-016-0135-1