Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Implementation of a cusp-like for real-time digital pulse shaper in nuclear spectrometry
Jun Liu, Jian Yang, Guo-Qiang Zeng, Kai-Qi Zhang, Shi-Long Wei, Liang-Quan Ge
Nuclear Science and Techniques . 2017, (7): 103 -103 .  DOI: 10.1007/s41365-017-0248-1