Nuclear Science and Techniques

《核技术》(英文版) ISSN 1001-8042 CN 31-1559/TL     2019 Impact factor 1.556
Beam dynamics, RF measurement, and commissioning of a CW heavy ion IH-DTL
Heng Du, You-Jin Yuan, Zhong-Shan Li, Zhi-Jun Wang, Peng Jin, Xiao-Ni Li, Guo-Zhu Cai, Wen-Wen Ge, Guo-Feng Qu, Yuan He, Jia-Wen Xia, Jian-Cheng Yang, Xue-Jun Yin
Nuclear Science and Techniques . 2018, (3): 42 -42 .  DOI: 10.1007/s41365-018-0373-5